PROJEKT

 

 

 

    PODPORA ÚSPĚŠNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ÚK IKAP B2,

    REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

 

 

        je spolufinancován Evropskou unií.


            Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání ve školách, které vzdělávají vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. žáků nadaných,

            a to v návaznosti na Školskou Inkluzivní koncepci Ústeckého kraje a Krajský akční plán vzdělávání v Ústeckém kraji 2.

 

 

 

 

             
               

 

        Evropské strukturální a investiční fondy

        OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

     

 


 

 

        Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

           

        Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inklusivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy

        vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.

 

        Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem.

        Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí,

        ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

 

        Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající

        vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství),

        zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady

        naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.

         Aktivity projektu:

        - Řízení projektu
        - Rozvoj kariérového poradenství
        - Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
        - Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
        - Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

 

        Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2

 

 

 

 

 

Zpět